Prekių katalogas, info

Privatumo politika, taisyklės

DELONA.LT PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės  yra skirtos suteikti informaciją apie Pardavėją UAB „DELONA“ pirkėjams, įsigyjantiems prekes internetinėje parduotuvėje www.delona.lt, pardavimo sąlygas ir taisykles.

1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl prekių pardavimo. Prieš vykdant prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, pirkėjas turi susipažinti su šiomis taisyklėmis. Prieš užbaigdamas užsakymą pirkėjas privalo sutikti su šiomis taisyklėmis bei privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, prekių užsakymas yra negalimas.

2. Informacija apie Pardavėją

    Pardavėjas yra UAB „DELONA“, Lietuvos bendrovė, veikianti Lietuvos Respublikoje, kodas 300590899, buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, LT-09312, Vilnius,  PVM kodas LT100002591514, tel.+37060010333, info@delona.lt

3. Prekės

3.1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas negali garantuoti, kad pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės prekių spalvas, nepaisant to, kad pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau. 

3.2. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

3.3. Pardavėjas dės visas pastangas, kad pirkėjas gautų visas užsakytas prekes. Jeigu išimtiniais atvejais: esant objektyviai pagrįstoms priežastims (aplinkybėms), kurių pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja nedelsiant susisiekti su pirkėju bei pasiūlyti analogišką prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jeigu Pardavėjo pasiūlytos analogiškos arba panašios prekės kaina mažesnė nuo pradinės prekės kainos Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtos kainos skirtumą. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5  (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4. Asmens duomenų tvarkymas

   Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir  įsitikintų, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

5. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Šioje internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

a) fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;

b) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

5.2. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

5.3. Kiekvienas užsakymas yra laikoma tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartimi. Pirkėjui pateikus užsakymą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.4.  Užsakymas privalo būti apmokamas iki prekių išsiuntimo. Užsakymas gali būti anuliuojamas vienašališkai Pardavėjo, jeigu per 5 dienas negauna apmokėjimo iš Pirkėjo mokėjimo įstaigos.

5.5. Suruošus užsakymą, pardavėjas išsiunčia pirkėjui elektroninį laišką, informuojantį, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba paruoštos atsiėmimui.

5.6. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje remiantis patvirtinta Privatumo politika.

6. Teisė keisti taisykles

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles dėl svarbių priežasčių (t.y. atsižvelgiant į įstatymų ir (ar) teisės normų pasikeitimus, pasikeitus rinkos sąlygoms, naujų ir (ar) jau esamų paslaugų pakeitimo, apmokėjimo sąlygų ir t.t.).

6.2. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

7. Prekių keitimas, grąžinimas, Sutarties atsisakymas ir negrąžinamos prekės

Prekių keitimas ir grąžinimas:

7.1. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pirkėjo rašytiniu prašymu, kurį Pirkėjas atsiunčia el. paštu info@delona.lt

7.2.  Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.3641, 6.3642 ir 6.3643 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis. Grąžindamas tinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę ir nurodo priežastį, dėl kurios įsigyta prekė jo netenkina, ir vieną iš Civilinio kodekso 6.362 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytų reikalavimų. Grąžindamas netinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę, nurodo prekės trūkumą (-us) ir Civilinio kodekso 6.3641  straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais pasirinktinai pareikalauja prekę pataisyti (remontuoti) arba ją pakeisti. Vartotojas turi teisę reikalauti pardavėjo proporcingai sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu tenkinama bent viena Civilinio kodekso 6.3641  straipsnio 4 dalyje nustatyta sąlyga.

7.3.  Už grąžinamos Prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Tinkamas supakavimas yra laikomas toks supakavimas, kuris apsaugo Prekės kiekį ir kokybę vežimo metu.

7.4. Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis www.delona.lt nurodytais kontaktais ir tik gavęs informaciją iš parduotuvės vykdyti grąžinimą. 

Sutarties atsisakymas:

7.5.Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus  Civilinio kodekso 6.22810  straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos.

7.6. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties atsisakymą pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

7.7. Atsisakius sutarties, Pardavėjas nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas, jei sutarties buvo atsisakyta iki prekių išsiuntimo. Jei Pirkėjas informuoja apie sutarties atsisakymą po prekių išsiuntimo arba Pirkėjas neatsiima savo užsakymo iš pristatymo vietos ir prekės buvo mums grąžintos, Pirkėjui grąžinama suma yra atskaičius visas siuntimo ir grąžinimo išlaidas.

7.8. Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus naudojant tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu.

7.9. Atsisakius sudarytos sutarties Pirkėjas turi nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, nuo  pranešimo apie savo sprendimą atsisakyti  sutarties, perduoti prekes Pardavėjas turi teisę nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgaus Prekes arba bus pateikti įrodymai, kad Prekės išsiustos Pardavėjui.

8. Pristatymas

8.1. Prekes Pirkėjui pristatomos Pardavėjo nurodytais pristatymo būdais-kurjeriais arba paštomatais.

8.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas kurjerinį pristatymą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.3. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima Prekes.

8.4. Prekių pristatymo metu jei pakuotė yra akivaizdžiai apgadinta ar pažeista, Pirkėjas turi atsisakyti priimti pakuotę ir pranešti apie tai Pardavėjui telefonu +370 620 80240 ir/arba el. paštu info@delona.lt.

8.5. Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.6. Pirkėjas privalo nedelsiant (ne vėliau nei per 48 valandas) nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, asortimentą, komplektiškumą. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, asortimentas ir komplektiškumas atitinka Sutarties sąlygas.

9. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos 

9.1. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

9.2. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje.

9.3.  Prekių kainos nurodytos be pristatymo išlaidų. Pristatymo įkainiai pateikiami elektroninės parduotuvės skiltyje „Pirkimas, siuntimas“, ir mokama suma pateikiama užsakymo metu.

9.4. Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją ir paprašyti, kad užsakymas būtų atšauktas iki prekių išsiuntimo. Sumokėta suma Pirkėjui grąžinama tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą.

10. Apmokėjimas

10.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

a) naudodamasis elektronine bankininkyste;

b) mokėjimo pavedimu į Pardavėjo sąskaita;

c) dovanų kuponu.

10.2. Pirkėjui atsiskaitant bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, Pirkėjas mokėjimo paskirtyje turi nurodyti Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

10.3. Internetinė parduotuvė „Tax Free“ paslaugos neteikia.

11. Pirkėjo pareigos

11.1. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

11.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę, įspėjus Pirkėją jo nurodytais kontaktiniais adresais ir tik esant esminiams pažeidimams (savo veiksmais ar neveikimu kelia grėsmę ar daro žalą Pardavėjui, kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims, internetinės parduotuvės stabilumui ir saugumui), apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

11.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

11.4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja per 48 valandas nuo prekių gavimo apžiūrėti Prekes ir įsitikinti, kad gautos Prekės yra tos, kurias Pirkėjas užsakė.

11.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

12. Pardavėjo pareigos

12.1. Pardavėjas įsipareigoja:

a)  dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

b)  gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

13. Prekės kokybės garantija, ginčų nagrinėjimo tvarka

Ne maisto prekės:

13.1.Jei įsigyta prekė nekokybiška:

Vartotojas, kuriam buvo parduota nekokybiška prekė, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.3641 straipsniu, turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų. Pardavėjas turi teisę atsisakyti remontuoti ar pakeisti prekę, jeigu to neįmanoma padaryti arba jeigu dėl to pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:

1) prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;

2) prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;

3) tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų vartotojui.

Vartotojas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu:

1) pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba atsisakė tai padaryti;

2) prekės trūkumas atsirado, nors pardavėjas bandė remontuoti prekę;

3) prekės trūkumas yra esminis;

4) pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą nesuremontuos ar nepakeis prekės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.

Vartotojas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis. Pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, tenka pardavėjui.

13.2. Kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas: 

13.2.1.Jeigu Prekė yra tinkamos kokybės, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnį Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje Pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais, arba grąžinti daiktus Pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą.

13.2.2. Pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti Prekę tenkinamas, jeigu Prekės nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės, Prekės nepraradusios prekinės išvaizdos ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus Pardavėjo.

13.3. Tinkamos kokybės grąžinami daiktai turi būti nenaudoti ir nepraradę prekinės išvaizdos, priešingu atveju pardavėjas turi teisę šių daiktų nepriimti.

13.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnio nuostatomis, Pirkėjas visais atvejais į Pardavėją dėl atsiradusių Prekės trūkumų gali kreiptis per dvejų metų laikotarpį (garantija pagal įstatymą).  

Maisto prekės:

13.5. Kokybiškos maisto prekės nėra keičiamos ar grąžinamos (detaliau – Taisyklių 7.5 punkte).

13.6. Jei įsigyta prekė nekokybiška:

13.6.1. Jei įsigijote nekokybišką maisto Prekę, pirmiausia nedelsiant reikėtų kreiptis į Pardavėją raštu (el.paštu info@delona.lt) kartu su prašymu pateikiant Prekę ir pirkimą patvirtinantį dokumentą.

13.6.2. Prašyme turi būti nurodomi maisto produkto trūkumai ir pasirinktas vartotojo reikalavimas, numatytas Civilinio kodekso 6.3641 straipsnyje.

13.6.3. Vartotojas turi teisę dėl maisto produktų kokybės kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 638 redakcija) patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų 8.1. punktu Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tiria vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus dėl maisto, neatitinkančio saugos, kokybės, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų, nesaugių maisto tvarkymo paslaugų teikimo.

13.7. Jei Pirkėjui ir Pardavėjui taikiai sutarti nepavyksta per 14 dienų nuo Pirkėjo pretenzijos gavimo, jei Pirkėjas turi turtinį reikalavimą Pardavėjui, taip pat nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu dėl pateiktos pretenzijos, Pirkėjas turi teisę kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. 

14. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

14.2. Užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis dėl Pirkėjo kaltės ar nerūpestingumo, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje.

14.3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.4. Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.5. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė (išskyrus atvejus dėl nenugalimos jėgos) arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

15. Nekontroliuojami įvykiai

15.1. Šalis nebus atsakinga už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl šalies nekontroliuojamų įvykių.

15.2. Šalies nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio šalis pagrįstai negali kontroliuoti (karo, stichinės nelaimės (smarkios audros, ciklonų, jūrų ir upių potvynių, žaibų), boikotų, streikų, valstybės valdymo institucijų veiksmų, kt. – veikimo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 1996-07-15 ir 1997-03-31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose Nr. 840 ir Nr. 222 atitinkamai bei kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose).

15.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

a) Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją;

b) Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

16. Informacijos siuntimas

16.1. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

16.2. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@delona.lt.

16.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

17. Dovanų kuponai

17.1. Galite įsigyti pasirenkamos vertės www.delona.lt dovanų kuponą (toliau – Dovanų kuponus), kurie galioja 6 mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.

17.2. Už Dovanų kuponus galima atsiskaityti bankiniu pavedimu per elektroninę bankininkystę. Atsiskaičius už pasirinktą Dovanų kuponą, Dovanų kupono įsigijimo metu nurodytų elektroninio pašto adresu yra atsiunčiamas elektroninis Dovanų kuponas .pdf formatu su unikaliu atpažinimo kodu. Šis specialus nustatytos formos blankas su Dovanų kupono informacija, suteikia Dovanų kupono turėtojui teisę įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Atsiskaitant Dovanų kuponu e-parduotuvėje prie Dovanų kupono kodo yra suvedamas Dovanų kupone nurodytas kodas.

17.3. Dovanų kupono suma panaudojama vienu pirkimu. (Nėra skaidoma per kelis pirkimus).

17.4. Dovanų kuponas nėra keičiamas į pinigus (išimtis – dovanų kuponą gali grąžinti tik jį įsigijęs asmuo per 14 dienų nuo įsigijimo momento)  ir už įsigytą dovanų kuponą pinigai negrąžinami taip pat nekeičiami pamesti ar kitaip prarasti Dovanų kuponai į naujus.

17.5. Grąžinant prekes, už kurias (pilnai ar iš dalies) buvo atsiskaityta Dovanų kuponu, Pardavėjas turi teisę tą pinigų sumą, kuri buvo apmokėta Dovanų kuponu, Pirkėjui sugrąžinti taip pat Kuponu per 7 (septynias) dienas.

17.6. Dovanų kupono terminas nepratęsiamas. Jei Dovanų kuponas nebuvo panaudotas galiojimo laikotarpiu, pinigai nėra grąžinami ir laikoma, kad prekė yra pateikta. Dovanų kuponu negalima įsigyti kito dovanų kupono.

17.7. Nuo Dovanų kupono įsigijimo momento Dovanų kupono turėtojas yra pats asmeniškai atsakingas už Dovanų kupono saugumą. Dovanų kupono turėtojas užtikrina, kad Dovanų kupono identifikaciniai duomenys (Dovanų kupono numeriai, grafiniai kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimo Dovanų kupono identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti Dovanų kuponą, juo pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti Dovanų kupono turėtojo interesams). Dovanų kupono turėtojas, sužinojęs, kad jo Dovanų kupono identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais Dovanų kuponais atsiskaitymui arba atlikti Dovanų kupono pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo Dovanų kupono pardavimo/pateikimo Dovanų kupono turėtojui (Pirkėjui), Pardavėjai už Dovanų kupono saugumą nebeatsako.

17.8. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, sutinka su šiomis Dovanų kupono naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs Dovanų kuponą ir vėliau perleisdamas tą Dovanų kuponą kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti tą kitą asmenį (būsimąjį Dovanų kupono turėtoją) apie šias Dovanų kupono platinimo sąlygas ir taisykles.

18. Kitos nuostatos

18.1. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

18.2. Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.

18.3. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą internetinėje parduotuvėje.

18.4. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

18.5. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

18.6. Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

18.7. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18.8. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Pirkėjo buveinės adresą.

18.9. Visa elektroninėje parduotuvėje www.delona.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.

Rekomenduojame

1.60Eur
1.30Eur
1.30Eur
3.00Eur

Fizinės DELONA parduotuvės Vilniuje

 

Šeimyniškių g. 1A

I - V  8.30 - 18.30

VI  9.00 - 14.00

 

Ateities g. 91, PC Mandarinas

I - VI 10.00 - 20.00

VII  10.00 - 19.00

Nemokamas prekių pristatymas

 

Sutaupykite su nemokamu pristatymu pirkdami už 45 EUR

Greitas pristatymas

Lietuvoje

 

95% siuntų pristatome

sekančią darbo dieną.

Dirbame nuo 2007 metų

 

16 metų patirtis prieskonių,

kavos ir arbatos

pasaulyje

0

Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrinti jūsų naršymo kokybę ir statistiniais tikslais. Slapukus galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Privatumo politika